Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

potatolovero
Stróż kontrwywiadu krwią zbroczony
przez darń wytrwale brnie siać trwogę
i dorwać skryte wśród trwa stwory,
które strawiły gar z twarogiem.
— ahgsfds
potatolovero
5712 8886 500
potatolovero
5490 5d74 500
potatolovero
5489 5cf9

April 24 2017

potatolovero
potatolovero
0550 25d5 500
Reposted fromMiziou Miziou viaworst-case worst-case
potatolovero
potatolovero
9850 0269
Reposted fromtoft toft viasleeping sleeping
potatolovero
3183 63d0 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
potatolovero
3429 56de
who are you
I am you but potassium
Reposted fromtfu tfu viaSardion Sardion

April 23 2017

potatolovero
9322 acc8 500
Reposted fromregcord regcord viaSardion Sardion
potatolovero
7682 c00d
potatolovero
 - Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko, "Sowa, córka piekarza"
potatolovero
potatolovero
potatolovero
potatolovero
2626 10ab
Reposted fromKane1337 Kane1337 viaPolinda Polinda
potatolovero
6117 ed4d
Reposted fromskrzacik skrzacik viaPolinda Polinda
potatolovero
5979 70d5
Reposted fromskrzacik skrzacik viaPolinda Polinda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl